دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 92-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، e.sadri@uma.ac.ir
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل، ایران.
چکیده:   (4617 مشاهده)
اهداف: دیابت یک بیماری مزمن و پیچیده است که در صورت عدم توجه و چاره اندیشی به معضلی جدی برای کشورها تبدیل خواهد شد. از طرفی امید به زندگی یک عامل شفابخش چند بُعدی، پویا و قدرتمند بوده و نقش مهمی در سازگاری با بیماری دارد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی امید به زندگی بیماران دیابتی بر اساس خودکارآمدی، عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 118 نفر از بیماران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها، از مقیاس خودکارآمدی (GSES)، مقیاس عزت نفس (CSES)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و مقیاس امید به زندگی (SHS) استفاده شد. دادههای پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی (05/0 p< ، 58/0 r=) و عزت نفس (05/0 p< ، 63/0 r=) با امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده (05/0 p< ، 54/0 r=)، دوستان (05/0 p< ، 48/0 r=) و دیگران (05/0 p< ، 45/0 r=) با امید به زندگی بیماران دیابتی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که خودکارآمدی، عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده در مجموع 59/0 امید به زندگی را در بیماران دیابتی پیش بینی می کنند (05/0 p<).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش خودکارآمدی، عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده در بهبود امید به زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دارای اهمیت است.
متن کامل [PDF 513 kb]   (1908 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1396/10/24 | پذیرش: 1397/10/25 | انتشار: 1398/1/17

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.