هیات تحریریه

مدیر مسوول

 
احمدی، رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های عفونی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۷۳۴۵۵۷۸۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۹۲-۵۸۵۶
ایمیل: dr_rezaahmadiyahoo.com

 
سردبیر


 
صادق مقدم، لیلا
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری سالمندان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۸۸۹۷۲۸۲۲
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۸۰۸-۷۰۳۹
ایمیل:lsmoghadam۸۱gmail.com
 

حوزه موضوعی علوم بالینی (پیشگیری،تشخیص،درمان و مراقبت در بیماری)احمدی، رضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های عفونی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۷۳۴۵۵۷۸۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۷۹۲-۵۸۵۶
ایمیل:  dr_rezaahmadiyahoo.com
 

 بازارباشی، علی عبدالحمید
دانشگاه بیروت،لبنان
تخصص: انکولوژی، هماتولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۷۰۰۶۵۱۷۱۹۹
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۱۷۱-۴۹۹۷
ایمیل: bazarbacaub.edu.lb
برنت، جینین
دانشگاه مونتانا،آمریکا
تخصص: پرستاری انکولوژی بالینی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۷۰۰۳۵۸۶۶۵۱
ORCID:
 https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۶۵۴-۷۳۹X
ایمیل:
JBrantbillingsclinic.org

 توسلی، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۵۷۲۳۸۴۶۸۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۸۹۶۹-۰۶۶۶
تلفن:  +۵۱۳۸۴۳۴۹۰۲

 
 
توکلی زاده، جهانشیر
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پزشکی روان تنی  و روان درمانی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۴۷۹۵۷۶۷۶۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۹۷۴-۷۱۸۳
ایمیل: drtavakolizadehjyahoo.com
تلفن: +۹۸۹۱۵۵۳۳۲۰۶۹جهانیان، منیره
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های زنان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۸۲۶۱۴۴۸۰۰&eid=۲-s۲.۰-۸۴۹۴۱۰۹۰۴۵۶

 


 
  جمشیدی، امیرحسین
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،معاونت غذا و دارو، ایران
تخصص
: فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۷۰۰۳۴۶۳۶۸۱
ایمیل:jamshidiamyahoo.com

 
رضوانی، هادی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: ارتوپدی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۲۵۹۲۵۹۰۰
ایمیل:hadi_rk۲۰yahoo.comشریفی دلویی، داوود
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: داخلی


صاحبان ملکی، محسن

دانشگاه علوم پزشکی گناباد،ایران
تخصص: بیهوشی
پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۲۱۷۱۸۱۱۴۶
 http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۸۳۳-۱۴۱۴ : ORCID
ایمیل:


  
صحراییان، علی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
تخصص: روانپزشکی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۵۰۲۱۳۸۴۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۶۹۱-۷۳۶۳
ایمیل: sahraiansums.ac.ir 


عالمی، علی
دانشگاه  علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: اپیدمیولوژی
پروفایل علمی:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۱۸۱۶۴۳۳۰۰

 http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۸۸۸۲-۳۱۱۰ : ORCID

ایمیل:alialami۶۵hotmail.com


قهرمانی، محمد
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۰۸۳۵۳۹۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۳۲۸-۱۵۴۲
ایمیل:ghahramani۱۸۲۴۵yahoo.com


هاشم زاده، احمد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص: بیماری های کودکان
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۷۱۹۳۰۸۰۳۴۰
 

 

 
 
ابراهیم زاده، علیرضا
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
تخصص:آناتومی و علوم تشریح
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۰۷۱۲۶۵۳۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۳۳۳-۲۵۰X
ایمیل: ebrahimzadeh۴۳yahoo.com


 

  زارعی، مهدی

دانشگاه تورنتو، کانادا
تخصص: ژنتیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۰۴۳۵۰۸۲۹۰۰
ایمیل: mehdi.zarreisickkids.caفقیهی، مهدیه
دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
تخصص: فیزیولوژی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۶۶۶۹۰۹۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۴۵۲-۷۵۳۵
ایمیل: faghihimtums.ac.ir


 کیان مهر، مجتبی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: بیوفیزیک
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۶۲۸۹۷۹۷۶۰۰
ORCID:  http://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۹۴۳-۷۷۸۹
ایمیل: kianmehr.mgmail.comمردانه، جلال
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: میکروب شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۱۶۲۳۴۰۶۰۱۰۰
ORCID:https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۰۱۰-۲۵۱۸
ایمیل: Jalalmardanehyahoo.com
 


مصفا، نریمان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
تخصص: ایمنی شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۹۸۶۱۷۶۲۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۹۵-۷۸۲X
ایمیل: yasamaryangmail.com

 


مینوییان، محمد حسن
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: قارچ شناسی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۵۵۹۱۰۰۱۲۷۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۴۲۸-۳۹۹۵
ایمیل: minooean_hyahoo.com 
خسروان، شهلا
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری بهداشت جامعه
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۶۱۴۹۸۹۴۲۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۱۰۴-۷۹۹۴
ایمیل:mma_khosravangmail.com

 


محمدپور، علی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: پرستاری داخلی جراحی
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۳۵۰۷۶۳۲۰۶۰۰
ORCID: https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۵۴۳-۴۸۲۱
 ایمیل: amohammadpuryahoo.com

 مشکی، مهدی
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران
تخصص: آموزش بهداشت
پروفایل علمی: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=۲۳۴۶۷۳۲۶۴۰۰
ORCID:  https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۱۱۵-۶۲۱۴
 

 

  


دفعات مشاهده: 21648 بار   |   دفعات چاپ: 1983 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 408 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی طب داخلی روز می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Internal Medicine Today

Designed & Developed by : Yektaweb