دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 252-246 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی بالینی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. ، dehghani2016@phu.iaun.ac.ir
2- گروه روان شناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
چکیده:   (4479 مشاهده)
اهداف: با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در بین معتادان جهت درمان مؤثرتر، هدف از این پژوهش بررسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون بود.
مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه تمام معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون در کلینیکهای ترک اعتیاد شهر اصفهان در بهار 1396 بودند.  از طریق نمونهگیری خوشه ای تصادفی یک مرکز انتخاب و با روش هدفمند تعداد 24 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش تصادفی شدند. مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد، و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد. دادهها از طریق نرمافزار 23 SPSS مورد ارزیابی قرار گرفتند، و از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره جهت تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد.
یافتهها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله، در کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود داشت (017/0>p).
نتیجهگیری: تکنیکهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با متادون مؤثر است.
متن کامل [PDF 317 kb]   (3229 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1396/6/26 | پذیرش: 1397/2/3 | انتشار: 1397/4/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.